Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 16:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูหนึ่ง วันที่ : 8 ม.ค. 2561 เวลา : 23:56 น.

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

ชื่อผลงานทางวิชาการ     รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง การใช้งาน
                                 โปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                                  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ศึกษาค้นคว้า          นายจตุรงค์   ลิ้มไพบูลย์

ปีที่รายงาน               2560                           

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  

           กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2559  จำนวน   23   คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง   การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  30  ข้อ   3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
ค่า  t – test  และ  ค่าประสิทธิภาพของสื่อ  (E1/E2

           ผลการศึกษา  พบว่า   

               1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  82.21/81.16  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80 / 80 
               2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  พบว่า  ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09