Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : rin วันที่ : 8 ม.ค. 2561 เวลา : 22:59 น.

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10 ของนักเรียนชั้นมัธ

จารุวรรณ   จันทร์สมบูรณ์  2559.  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              รายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es).  

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น.

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป       2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ        พืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักร       การสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25579จำนวน 34 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design)             ใช้รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยศึกษาแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน ( One-shot case study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว32254  ชีววิทยา 10 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้  2)  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบ   4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว32254 ชีววิทยา 10 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

              ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คือร้อยละ 80         คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  2)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คือร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  3)  ด้านความพึงพอใจ     ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับ    มากที่สุด