Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:46 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 5 ม.ค. 2561 เวลา : 18:11 น.

การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5

 
ตอบโดย :
วันที่ : 23 มี.ค. 2561
เวลา : 9:15 น.
คำตอบที่ 1

 

 

ชื่อเรื่อง      :    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248           เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้น                  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย        :    ภาณุกฤษฏิ์  พิศิษฎ์สกุลชัย

ที่อยู่          :    โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  

ปีที่ศึกษา    :    2560

 

บทคัดย่อ

 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30248 เรื่อง  การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระหว่างก่อนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ รายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

              กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21            ปีการศึกษา 2560 จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 11 เล่ม  ใช้เวลา 22  ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ หาคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า มีอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.85 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.75  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.78

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.แบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.13/83.10 สูงถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7154 คิดเป็นร้อยละ 71.54 แสดงว่า แบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 71.54 หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.54

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ  รายวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30248 เรื่อง การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับมากที่สุด