Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 17:14 น.
 
 
   
โพสโดย : maymilk วันที่ : 3 พ.ค. 2556 เวลา : 19:21 น.

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเขา

ชื่อผู้รายงาน นางพิมพ์พร อ่อนวิมล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหัวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ปีที่รายงาน 2554

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม
Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเขา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเขา และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเขา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหัวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 8 คน เนื่องจากผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน
ในระดับชั้นนี้ เวลา 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เอกสารประกอบ
การเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเขา มี 10 หน่วย จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ (p) ตั้งแต่ 0.35 – 0.75
ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (rtt)
เท่ากับ 0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมุติฐานใช้
t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 88.69/92.91
  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก