Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 13:12 น.
 
 
   
โพสโดย : aouytk333 วันที่ : 22 เม.ย. 2556 เวลา : 14:56 น.

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นม

เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา นางธันยภรณ์ ต้านคือ

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ทำการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน เป็นห้องเรียนที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 24 แผน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 7 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นแบบสอบถามชนิด มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 84.63/82.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้คะแนนเฉลี่ย 32.95 เท่ากับร้อยละ 82.38 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70 และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด