Log in | วันพุธที่ 5 ส.ค. 2558 | 15:30 น.
 
 
   
โพสโดย : สมร สีจำปา วันที่ : 20 เม.ย. 2556 เวลา : 8:40 น.

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นางสมร สีจำปา

ปีที่รายงาน 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 คน ซึ่งผู้รายงานเป็นครูประจำชั้นและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย จำนวน 7 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย มี 2 ตอน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบ เรื่อง การเขียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบ เรื่อง การอ่าน เป็นภาคปฏิบัติการเขียน จำนวน 20 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าทีแบบไม่อิสระ t – Test (Independent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.57/86.00

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05