Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 16:27 น.
 
 
   
โพสโดย : doungdan วันที่ : 9 เม.ย. 2556 เวลา : 1:38 น.

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายดวงแดน วงเดือน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชา

งานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเนื้อหาที่นักเรียนผลสัมฤทธิ์ต่ำเรื่องหนึ่งคือ เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งสาเหตุเกิดจาก 3 ด้านคือ ด้านครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมโดยยังขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อย ด้านผู้เรียนที่ยังขาดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการเรียน และด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะหรือธรรมชาติของวิชา ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 รหัสวิชา ง 20271 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นให้สูงขึ้น

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 รหัสวิชา ง 20271 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 รหัสวิชา ง 20271 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น 1 รหัสวิชา ง 20271 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวม 43 คน ซึ่งได้มาโดยเทคนิคการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้หน่วยการสุ่ม เป็นห้องเรียน โดยเป็นห้องเรียนที่นักเรียนคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน 2) ชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22–0.66 และค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.29–0.79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้อคำถามรวม 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.29–0.64 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.67 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)