Log in | วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 | 1:02 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 24 ต.ค. 2560 เวลา : 11:20 น.

การพัฒนาหนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                การพัฒนาหนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบบสมบูรณ์ (Random Assignment) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนผู้เรียน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบอิสระ

 

 

                ผลการพัฒนาพบว่า

                1. หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.86/91.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมความรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบูเกะตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D = 0.11)