Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : nuttapat sangtong วันที่ : 22 ต.ค. 2560 เวลา : 15:11 น.

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2

 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

บทคัดย่อ

 

                   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 4)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 50 คน ซึ่งผู้รายงานใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากจาก 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จำนวน 6 บทเรียน 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที t-test (Dependent Samples)

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีประสิทธิภาพ 79.42/78.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีค่าเท่ากับ 0. 5792 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5792 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.92

                3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง งานและพลังงาน วิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x-bar= 4.55)