Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 2:27 น.
 
 
   
โพสโดย : wichetchai วันที่ : 29 มี.ค. 2556 เวลา : 21:56 น.

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผู้รายงาน นางชินานารถ  ดวงละว้า

ปีที่รายงาน  2555

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เป็นกระบวนการพัฒนา

ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียน

ได้เต็มตามศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง

ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นการจัดกิจกรรม

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และเกิดองค์ความรู้อย่างถาวร การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพื่อให้ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีมีความรู้

ความเข้าใจ มีทักษะ  และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการสะท้อนผล  กลุ่มตัวอย่างคือครูและนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555 และกลุ่มผู้ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยผู้รายงาน ผู้บริหารโรงเรียน  วิทยากร  คณะกรรมการนิเทศ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบหลายมิติ (Triangulation Technique)และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของครู ก่อนการอบรม – หลังการอบรม

           ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาด้วยกลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการในวงรอบ

ที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในสถานการณ์จำลอง และการนิเทศการสอน  ปรากฏว่าครูบางคนยังกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาเท่าที่ควร  การนำเข้าสู่บทเรียนยังไม่เร้าความสนใจ  และครูยังไม่สามารถกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ จะต้องได้รับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ด้วยกลยุทธ์  การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการสอน  จากการดำเนินการในวงรอบที่ 2  พบว่า  ครูบางคนยังขาดทักษะการใช้คำถามกระตุ้น

การคิดของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบรรยายมากกว่าการกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดกระบวนการคิด  ผู้รายงาน  วิทยากร  และคณะกรรมการนิเทศการสอนจึงมีมติให้พัฒนาในวงรอบที่ 3 ด้วยกลยุทธ์ การนิเทศการสอน  จากการพัฒนาทั้ง 3  วงรอบ พบว่า ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 

มีทักษะ  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง