Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 8:16 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : krupunpun วันที่ : 27 ก.ย. 2560 เวลา : 19:02 น.

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานครูปัญยลัตณ์ ตามหลักปรัชญา

ปัญยลัตณ์ สุขสงวน:.รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานครูปัญยลัตณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานครูปัญยลัตณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด นิทานครูปัญยลัตณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559โรงเรียนบ้านหนองเตย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาสอน14 ชั่วโมง คิดเป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย.1)หนังสือส่งเสริมการอ่านชดนิทานครูปัญยลัตณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 เล่ม2)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเอกัตภาพ จำนวน.7 แผน และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 22 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้ t-test (Dependent  Samples)
 
ผลการวิจัยพบว่า
             1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน.โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานครูปัญยลัตณ์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
             2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานครูปัญยลัตณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก