Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 15:47 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : krupunpun วันที่ : 14 ก.ย. 2560 เวลา : 6:27 น.

การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ปัญยลัตณ์ สุขสงวน : การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน.PUNYALAT

(THE  DEVELOPMENT  PROGRAMMED  INSTRUCTION  MINIANIMAL TO EXPROLER LIFE WITH  ENVIRONMENT  FOR  MORE  STUDY  ACHIEVEMENT OF  MATHAYOMSUKSA III    STUDENTS  USE  MODEL OF  TEACHING   BASD ON PUNYALAT)

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน PUNYALAT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน.PUNYALAT ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงวิจัยกลุ่มเดียว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559โรงเรียนบ้านหนองเตย อำเภอพยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ      จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลาสอน16 ชั่วโมง คิดเป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)บทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน PUNYALAT.จำนวน.8 แผน และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS.V.11คำนวณค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย(x-)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าสถิติแบบที       (t – test)

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน PUNYALAT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  88.30/83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้บทเรียนโปรแกรมชุดสัตว์น้อยนำสำรวจชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน PUNYALAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01