Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 10:30 น.
 
 
   
โพสโดย : juraiwaan2553 วันที่ : 18 มี.ค. 2556 เวลา : 16:57 น.

“บันไดทักษะ ๔ ขั้น สู่การอ่านออกเขียนได้”

          การแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" มี หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการของผู้บริหารโรงเรียน การสอนของครู  เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีสอนแบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการต่อไปนี้

กระบวนการแก้ปัญหา “ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ” (แบบครบวงจร)

๑. มีการทดสอบเพื่อคัดเด็กเข้าสู่โครงการและทดสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยครูประจำชั้นทดสอบเด็กนักเรียนด้วยวิธี “เขียนตามคำบอก”

จากคำ ๕๐ คำดังต่อไปนี้

คำทดสอบ

          สำหรับทดสอบนักเรียนเพื่อคัดเข้าโครงการแก้ปัญหานักเรียน “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”    ครูจะอ่านออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจน โดยอ่านให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน “เขียนตามคำบอก” ลงในกระดาษทดสอบ                  คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ  เช่นเขียน ทุ่งนาแล้ง เป็น ทุ่งนาแล่ง  ถือว่าเขียนถูกไม่ครบ  อย่างนี้ให้ “ครึ่งคะแนน”

แต่ถ้า คำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปครูให้ คะแนนเต็มไปก่อน  เช่น  เขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง  ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ ครูค่อยๆ

ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

ชุดที่ ๑   

                                    กันดาร                             กรรมสิทธิ์                         กระเซอะกระเซิง             กษัตริย์

                                                                    กะเหรี่ยง                         เกษมศานต์                       แกว่งไกว                                 ขันชะเนาะ

ขรัวตา                          ขับไส                                    คร่ำคร่า                                     ครุฑ

จักรวาล                          จิตวิญญาณ                      ฉันมิตร                                    โฉมตรู

ชีพจร                               เชิงตะกอน                        เทพารักษ์                                       เนืองนิตย์

ดิรัจฉาน                          ดุริยางค์                     ตะกุกตะกัก                                 ทะนุถนอม

ทะมัดทะแมง                นงเยาว์                            นมัสการ                                      นักปราชญ์

นิรันดร์                     บรรดาศักดิ์                   บาดาล                                            บิณฑบาต

                   บุญญาธิการ                  ปรักหักพัง                   ปราศรัย                                    ปลาวาฬ

          เผลอไผล                        พญาอินทรี                         พงศาวดาร                              พนาวัลย์

                   พฤกษา                   พะรุงพะรัง                        พิทักษ์                                        พิสมัย

                   ภยันตราย                                                        ม้วยมรณ์                          มหัศจรรย์                                       มันสำปะหลัง

                   ศักดานุภาพ                  สังหรณ์

หมายเหตุ

ก. ชุดคำนี้ครุอบคลุม

         ๑. คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นอักษร ๓ หมู่ (อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ)

         ๒. คำในแม่ ก กา และ แม่กง-กน-กม-เกย-เกอว-กก-กด-กบ

         ๓. คำที่ประสม สระ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เสียง

         ๔. คำควบกล้ำและอักษรนำ

         ๕. คำผันเสียงวรรณยุกต์

ข. ให้นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เข้ารับการทดสอบ นั่งสอบห่างกัน ๑ เมตร หรือใน ระยะที่ชำเลืองดูเพื่อนไม่ได้

ค. ให้ใช้ข้อทดสอบ ดังนี้

     (๑) ทดสอบครั้งแรก-ก่อนเข้าโครงการ

               เนื่องจากคำชุดนี้ อยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนผู้เรียนจบชั้น ป.๕ จะต้องอ่านและเขียนได้  ดังนั้นเมื่อใช้ทดสอบกับนักเรียน  ถ้านักเรียนคนใดเขียนได้น้อยกว่า  ๒๕ คะแนน  ถือว่า “ไม่ผ่าน” ควรเข้าโครงการ

     (๒) ทดสอบครั้งหลัง – เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

     - นักเรียนที่ได้คะแนน          ๒๕ – ๒๙  คะแนน  ถือว่า  ผ่านพอใช้

     - นักเรียนที่ได้คะแนน          ๓๐ – ๓๕  คะแนน  ถือว่า  ผ่านดี

     - นักเรียนที่ได้คะแนน          ๓๖ – ๔๐  คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีมาก

     - นักเรียนที่ได้คะแนน          ๔๑ – ๕๐  คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีเยี่ยม

๒.หลักการสอน "บันไดทักษะ ๔ ขั้น"

        ให้ครูสอนด้วยวิธีแจกลูก – สะกดคำ – ผันเสียง แบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" ตามลำดับแบบฝึกในหนังสือ

“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” แต่ละขั้นบันไดทักษะ ใน  ๑  ชั่วโมง/ ต่อวัน ดังนี้

     (๑)   ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก – สะกดคำ – ผันเสียง  วันละ  ๓๐ นาที

     (๒)  ครูนำเด็กอ่านออกเสียงคำและอ่านเรื่อง วันละ ๕ – ๑๐ นาที

     (๓)  ให้เด็กคิดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ ๑๐ นาที

     (๔)  ให้เด็กเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้และให้ครู         เก็บกระดาษทดสอบนี้ไว้ทุกแผน วันละ ๑๐ – ๑๕  นาที

๓.ขอบเขต : มาตรฐานการแก้ปัญหา

      เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๑ ปีการศึกษา

     (๑) เด็กปกติ  สามารถอ่านเขียนคำที่สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ และคำผันเสียง วรรณยุกต์ได้

     (๒) เด็กบกพร่องการเรียนรู้  มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูจัดทำบันทึกผลการพัฒนาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ