Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 6:25 น.
 
 
   
โพสโดย : kanoksak วันที่ : 18 มี.ค. 2556 เวลา : 14:04 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อ

ชื่อเรื่อง   :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเทศบาล  5  (วัดควนขัน)

ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวอรุณศรี  สัมพันธรัตน์

ปีการศึกษา    :  2555

บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเทศบาล  ๕  (วัดควนขัน)  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  39  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  11  แผน  รวมจำนวน  22  ชั่วโมง  2) เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  6  เล่ม  ได้แก่  เล่มที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานใบตอง จำนวน  2  ชั่วโมง  เล่มที่  2  การประดิษฐ์ถาดใบตองกลีบกุหลาบ  จำนวน  4  ชั่วโมง  เล่มที่  3  การประดิษฐ์กระทงลอยกลีบยกนม  จำนวน  4  ชั่วโมง  เล่มที่  4  การประดิษฐ์บายศรีปากชามจำนวน  4  ชั่วโมง  เล่มที่  5  การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ จำนวน 4 ชั่วโมง  เล่มที่ 6 การประดิษฐ์พานของหมั้น  จำนวน  4  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  จำนวน  6  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ  รวมจำนวน  60  คะแนน  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  รวมคะแนน  30  คะแนน  จำนวน 1  ฉบับ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ชนิด  5  ระดับ  จำนวน 25  ข้อ  จำนวน  1  ฉบับ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.59/86.67  สูงกว่าเกณฑ์  80/80

2. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6667

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  งานประดิษฐ์ใบตอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดเช่นเดียวกัน