Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 16:50 น.
 
 
   
โพสโดย : สุพัตรา วันที่ : 12 มี.ค. 2556 เวลา : 14:19 น.

การพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ผู้วิจัย   นางสุพัตรา   เกษมเรืองวิชชญ์

 ปีการศึกษา   2553

 บทคัดย่อ

           การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพของตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จำนวน 39 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดสื่อประสม แผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม  โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดสื่อประสม  แผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) การหาค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ (r)  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับโดยใช้สูตร ละรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองมีความรู้และทักษะองกันที่สำคัญอย่างยิ่งแก่เยาวชนไทยในปัจจุบัน  โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองKR-20  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) การคำนวณหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร  E1/ E2 การหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การประเมินความพึงพอใจโดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล : E.I.

สรุปผลการวิจัย

             1. ผลการพัฒนาชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพของตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ได้ชุดสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 4 เล่ม  หนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 4 เล่ม วีดีทัศน์เสริมสร้างคุณธรรม จำนวน 4 เรื่อง  แผนการสอนประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดสื่อประสม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.42/89.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

          2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.684  แสดงว่า นักเรียนมีความรู้หรือความก้าวหน้าจากการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.40 

          3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม  หลักธรรมนำชีวิต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประสม หลักธรรมนำชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด