Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 7:04 น.
 
 
   
โพสโดย : สุกัญญา วันที่ : 12 มี.ค. 2556 เวลา : 12:21 น.

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์3 ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบร่าง

ชื่อเรื่อง        รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์

ผู้รายงาน    นางสุกัญญา  นาคำ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒  (ชุมชนนาข่า)

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา  2555

 

บทคัดย่อ

 

                   การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  85/85     เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว 22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2   ต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  วิชา วิทยาศาสตร์ 3  ว  22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒  (ชุมชนนาข่า)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  27  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์  จำนวน  10  เล่ม  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์  จำนวน  40  ข้อ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์   แต่ละเล่ม ๆ ละ  10  ข้อ  และ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  และ  t–test   แบบ  Dependent  Samples

                   ผลการศึกษา  พบว่า

                         1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์  โดยภาพรวม  ทั้ง  10  ชุด  มีค่า  E1/E2  =  89.56/89.68  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (E1/E2  =  80/80)  และค่า  E.I.  =  0.8083  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (.50)

 

                         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนโดยใช้ บทเรียนสำเร็จรูป                       วิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์   โดยภาพรวม  
สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         3.  ความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  วิชาวิทยาศาสตร์ 3  ว  22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เรื่อง   ระบบร่างกายมนุษย์  โดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  

(= 4.53)