Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 22:26 น.
 
 
   
โพสโดย : kroopaw วันที่ : 4 มี.ค. 2556 เวลา : 19:16 น.

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิง

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น 

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย                     นางมณฑา  นัยนิตย์

ปีที่วิจัย                  2554

 

บทคัดย่อ

                                          

                การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรม  ได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ  ได้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสำเร็จ       ของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  (2)  หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  (3)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง        ระบบสมการเชิงเส้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (4) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  (5)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  (6)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสะโน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              มี   4  ชนิด  คือ  (1)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  จำนวน  7  เล่ม  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน  7  แผน  ใช้เวลา       17  ชั่วโมง  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ     มีค่าความยาก  (p)  ตั้งแต่  0.40  ถึง  0.73  มีค่าอำนาจจำแนก  (B)  รายข้อตั้งแต่  0.33  ถึง  0.80         ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  ()  เท่ากับ  0.97  และ  (4)   แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน  แบบ  มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ()  ตั้งแต่  0.35  ถึง  0.69  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  ()  เท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้   t-test  (Dependent  Samples)              

                   ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

                         1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.40/79.47  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         2.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         3.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่พัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.23/79.47  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

                         4.  ดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5674  หรือคิดเป็นร้อยละ  56.74

                         5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                         6.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61