Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 3:17 น.
 
 
   
โพสโดย : พชรมณ วันที่ : 26 ก.พ. 2556 เวลา : 0:07 น.

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ

                                               บทคัดย่อ
         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป และเพื่อการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 24 คน เครื่องมิอที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยน ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบแบบ t-test depedent
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.50/82.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด