Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 18:25 น.
 
 
   
โพสโดย : Tulayjai วันที่ : 25 ก.พ. 2556 เวลา : 12:46 น.

การประเมินโครงการคุณธรรมจรรยาจริยวัตรของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว(กระวลราษฎร์วิทยา)

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการคุณธรรมจรรยาจริยวัตรของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว(กระวลราษฎร์วิทยา)

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวรัสรินทร์  รวงผึ้งวีระโชติ

ปีการศึกษา       ๒๕๕๕

 บทคัดย่อ

                   การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ตามรูปแบบการประเมิน CIPP ของ Stuffle Beam

          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ เครื่องมือการประเมินประกอบด้วย แบบประเมินโครงการ สำหรับครูและผู้ปกครอง แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

          ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้

          ๑. ผลการประเมินของโครงการตามความเห็นของครูในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านบริบทมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด

          ส่วนการประเมินด้านผลผลิต ตามความเห็นของผู้ปกครอง คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง

๕   พฤติกรรม คือ การไหว้ การมีสัมมาคารวะ การตรงต่อเวลา การออมและการมีจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินด้านผลผลิตของครูที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

          ๒. นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง  ๕  พฤติกรรม ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป หรืออยู่ในระดับดีซึ่งแสดงว่ายังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์

          แนวทางการปรับพฤติกรรม มีดังนี้

                    ๑) ให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” โดยเน้นให้นักเรียนมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ก็ให้ใช้วิธีปรับพฤติกรรมโดยการยกย่อง ชมเชย

                    ๒) ส่งเสริมนักเรียนที่ปฏิบัติพฤติกรรมอยู่ในระดับดีได้เล่าประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวได้ดี เพื่อเป็นแบบอย่างและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

                    ๓) แจ้งผลการปฏิบัติพฤติกรรมให้ผู้ปกครองรับทราบและช่วยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์