Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 23:12 น.
 
 
   
โพสโดย : Puma วันที่ : 19 ก.พ. 2556 เวลา : 14:12 น.

การสอบ O-NET, LAS และ NT

งงกับการสอบของ นร. generation นี้มากเลย รู้สึกจะมีสอบหลายตัวมาก เรียนแค่ประถมก็ต้องสอบทั้ง  O-NET, LAS และ NT    เลยมาแบ่งปันว่า การสอบแต่ละแบบคืออะไร เผื่อคนที่กำลังงงเหมือนกันค่ะ

เอามาจากหลายๆ แหล่งค่ะ

 

การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
     ข้อสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) แปลว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษา หลังจากที่เรียนจบระดับชั้นหนึ่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

การสอบ LAS (Local Assessment System)  (หรือ L.A.T. ของภาคเหนือ ออกโดยเขตพื้นที่การศึกษา)
    LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์
    แต่ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี
ข้อสอบ LAS ทั้งประเทศจะไม่เหมือนกัน ข้อสอบจะแตกต่างกันไปตามคณะกรรมการแต่ละพื้นที่การศึกษา โดยข้อสอบไม่ได้ออกตามตัวชี้วัดทั้งหมด ครึ่งหนึ่งจะเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
 
การสอบ NT (National Test)
      NT (National Test)  แปลว่า การทดสอบระดับชาติ ซึ่งเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอน และเป็นการสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษาเหมือนกับการสอบโอเน็ต
ตอนแรกว่าจะมีการจัดสอบทุกช่วงชั้นในปีการศึกษา 2555  แต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่พร้อม ก็เลยเลื่อนไปเป็นปีการศึกษา 2556 จะจัดสอบแค่ระดับชั้น ป. 3 ก่อนเท่านั้น
ส่วนปีการศึกษาหน้าจะมีการจัดสอบให้ครบทุกชั้นปี โดยป.1-3 จะเน้นประเมิน 3 ด้าน คือ การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข และความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผล โดยเป็นการบูรณาการเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ด้วยกัน

ส่วนระดับชั้น ป.4-5 จะประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-2 จะเน้นประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำหรับชั้น ป.6 และ ม.3 นั้น มีข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบให้อยู่แล้ว

แต่ในโรงเรียนเอกชนระดับชั้น ป.6 จะมีการถูกสุ่มสอบ NT  ซึ่งโดยปกติ จะเป้นการคัดเด็กเรียนดีสอบ เพื่อผลคะแนนประเมินในเกณฑ์ที่ดี