Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:29 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 19 ส.ค. 2560 เวลา : 4:35 น.

รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย 

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย  เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก  การอ่านอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย          นางสาวเยาวเรศ  ผิวเหมาะ

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ    2559

 

บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์ หลักการ เป้าหมาย และการเตรียมการกับสภาพปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร  และวิธีดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศ ติดตาม กำกับที่ปฏิบัติจริง และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยและนิสัยรักการอ่าน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครูแกนนำ จำนวน 10 คน ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน และตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ประเมินโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยนำแบบประเมินไปสอบถามตัวแทนครูแกนนำ ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่าน ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  (Likerts) เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจนมีคุณภาพ ก่อนที่จะนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1.    ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย  หลังการดำเนินโครงการด้านบริบทตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.    ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย  หลังการดำเนินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.    ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย หลังการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำและตัวแทนนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.    ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย หลังการดำเนินโครงการด้านผลผลิต จากการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย จำนวน 10 กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.22