Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:07 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 19 ส.ค. 2560 เวลา : 4:31 น.

การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียน                     ชั้นประถมศึกษาปีที่5

ผู้วิจัย             นางวัลยา   ดาษนิกร  โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา        2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน”รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามเกณฑ์ 80/80     (2) เพื่อศึกษาค่านิยมความเป็นพลเมืองดี  “ตามคำพ่อสอน” โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 5 ชนิดได้แก่  (1) การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือ) จำนวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสอน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 (5) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านค่านิยมความเป็นพลเมืองดี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทั้ง 5 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบจนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test  (dependent Samples)

 

 

 

 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง  “ตามคำพ่อสอน”   รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.08/88.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง  “ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านค่านิยมความเป็นพลเมืองดี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 หลังจากใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผ่านการประเมินทุกข้อมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.20 2.80 ในระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน”  ด้านความเป็นไทย  ด้านรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้านความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้านความปรองดอง  สมานฉันท์  และด้านความมีวินัยในตนเอง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ในระดับคุณภาพมากที่สุด