Log in | วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 | 4:50 น.
 
 
   
โพสโดย : หนึ่ง วันที่ : 4 ก.พ. 2556 เวลา : 7:57 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน : หนึ่งฤทัย  โพธิ์พา

ปีการศึกษา : 2554

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านคลองช้าง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  ร  ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ล และชุดที่ 3 การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ว  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ผลการศึกษาพบว่า

     1. แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 87.98/86.29  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

     2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 จากคะแนนเต็ม 5