Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 7:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 16 ส.ค. 2560 เวลา : 11:33 น.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง รายวิชาคหกรรม

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง อาหารพื้นเมือง  รายวิชาคหกรรม  สำหรับนักเรียน

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา             นางสาวปรัศนีย์  สุวรรณสังข์   ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สถานศึกษา      โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดองค์การบริหาร

                         ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

                            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หาดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง รายวิชาคหกรรม   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แบบฝึกทักษะ 10 เล่ม  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
(2) แบบทดสอบย่อย 11 ฉบับ รวม 100 ข้อ มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.83-0.86 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
20 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และ (4) แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน (ไม่รวมแผนปฐมนิเทศ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบด้วยค่า t (Dependent  samples)  ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

                          1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง  รายวิชาคหกรรม  มีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 85.94/84.21 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพตั้งแต่ 80.84-88.52

                         2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง  รายวิชาคหกรรม  มีค่าดัชนีประสิทธิผลรวมเฉลี่ยเท่ากับ  0.7403  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 74.03

                          3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง  มากกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนที่ดีจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง อาหารพื้นเมือง  รองลงมา คือ แบบฝึกทักษะ
ช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ดี