Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:59 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 16 ส.ค. 2560 เวลา : 11:32 น.

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม

                        Adobe Dreamweaver CS6  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียน

                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้ศึกษา            นายพัลลพ  ชัยประโคม   ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ 70 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 47 คน  ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน10 เรื่อง  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล คือ แบบทดสอบย่อย 10 ฉบับ รวม100 ข้อ และแบบทดสอบประจำหน่วย จำนวน 40 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 18 ข้อ สถิติสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล  และค่า t-test  (แบบกลุ่มไม่อิสระ)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

                          1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  มีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 85.17/84.68 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

                          2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  มีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 75.50 ตรงตามเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.50

                          3. นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เฉลี่ยรวมและทั้ง 10 เรื่อง สูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด