Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 12:29 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อ.ทัชพงษ์ จันทร์ลี วันที่ : 14 ส.ค. 2560 เวลา : 2:07 น.

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ Squid Mills

ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์  1.นายจีรพงษ์  บัวหลวง

                                       2.นายเชาวลิต  แพนลา  

                                       3.นายธนากร    พูลจวง

ครูที่ปรึกษา:                       1. นายทัชพงษ์  จันทร์ลี

                                        2. นางอโณทัย   ลาดเหลา

                                        3. นางนฤมล      แตงบุตร

                                        4. นายดนัย        เพียรค้า

 

สถานศึกษา:                        วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

                                                                                                     

 

บทคัดย่อ

 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Squid Mills เป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อออกแบบและสร้าง Squid Mills  ศึกษาประสิทธิภาพการนำไปใช้งานของ Squid Mills 

           จากการศึกษาพบว่าการออกแบบและสร้าง Squid Mills  ที่ความสูงฟันเฟืองจากผิว แกนบด 0.3 cm  ที่ระยะห่างของแกนบด 1 cm  สามารถบดหลอดฟลูออเรสเซนต์  มีขนาดของเศษแก้วที่ผ่านการบด  มีพื้นที่เฉลี่ย 10.39  cm2   ส่วนที่ระยะห่างของแกนบด 0.5 cm และ  1.5 cm  ไม่สามารถบดหลอดฟลูออเรสเซนต์  และ       ที่ระยะห่างของแกนบด 1 cm    ที่ขนาดความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด ที่ทำให้ขนาดของเศษแก้วที่ผ่าน    การบด  มีพื้นที่น้อยที่สุด  คือ   ขนาดความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด  0.6 cm   มีพื้นที่ของเศษแก้วที่ผ่านการบด 8.47  cm2  รองลงมา   ขนาดความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด  0.3 cm  พื้นที่ของเศษแก้วที่ผ่าน     การบด 10.39  cm2 และขนาดความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด  0.9 cm ไม่สามารถบดได้ ตามลำดับ  และประสิทธิภาพการนำไปใช้งานของ Squid Mills  ที่ความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด   0.3 cm และความสูงของฟันเฟืองจากผิวแกนบด  0.6 cm  ใช้จำนวนรอบในการบดจนหมดหลอดเท่ากัน  มากที่สุด  คือ  หลอดขนาด 40 วัตต์ ใช้จำนวนรอบในการหมุน 11 รอบ  รองลงมา  หลอดขนาด 36 วัตต์   ใช้จำนวนรอบในการหมุน 10  รอบ  หลอดขนาด 18 วัตต์  ใช้จำนวนรอบในการหมุน 5 รอบ  ตามลำดับ  และผลการตรวจสอบสารปรอทในน้ำที่ผ่านการบด   พบว่าน้ำตัวอย่างที่ผ่านการบดมีสารปรอท