Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 10:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : อ.ทัชพงษ์ จันทร์ลี วันที่ : 14 ส.ค. 2560 เวลา : 1:53 น.

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ  รหัสวิชา  3000-1305  ประกอบด้วยเนื้อหา  ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน  การเก็บรักษาสินค้า  การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน  สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์  เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนจากการทำกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง   และเรียนได้ตามความสามารถ  ความสนใจหรือความต้องการได้ แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   สามารถการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมการทดลองและนำความรู้ที่ได้จากการทดลองไปสร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน