Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 2:12 น.
 
 
   
โพสโดย : chatr keereedej วันที่ : 18 ม.ค. 2556 เวลา : 16:18 น.

รายงานการใช้ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน

   หน่วยงาน  โรงเรียนวัสัมพันธวงศ์

  ผู้ทำวิจัย     นายชาตรี  คีรีเดช

  ปีที่พิมพ์       2555

   บทคัดย่อ 

            การวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ตามเกณฑ์  75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทั้ง  9  เล่ม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทั้ง  9  เล่ม  เวลาจำนวน  20  ชั่วโมง  ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  20  คน  สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือค่าเฉี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

             ผลการวิจัยพบว่า  1) ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้รายงานค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.94/81.40  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  มีค่าเฉลี่ย 4.56 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด