Log in | วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 | 7:53 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Poovararat วันที่ : 31 ก.ค. 2560 เวลา : 13:30 น.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที

ชื่อผลงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้วิจัย นางสาวศศิธร ล่องชุม
ปีที่ทำวิจัย 2558

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นรายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกซึ่งเป็นแบบทดสอบ
คู่ขนานจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ 3) แบบทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง 
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกซึ่งเป็นแบบทดสอบ
คู่ขนานจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลัง
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลังสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น