Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 18:47 น.
 
 
   
โพสโดย : รุ่งนภา วันที่ : 27 ธ.ค. 2555 เวลา : 14:20 น.

รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง                       รายงานผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4

ผู้ประเมิน                     นางรุ่งนภา  หลักเพชร

ชื่อหน่วยงาน             โรงเรียนบ้านโดนอาว

ปีที่พิมพ์                        2555            

                การประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์การของการประเมินโครงการ 1). เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผล CIPP Model ของ Stufflebeam  ที่มุ่งประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านที่  1  การประเมินบริบท (Context  Evaluation : C) ด้านที่  2  การประเมินปัจจัย  (Input Evaluation : I) ด้านที่  3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ด้านที่  4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) และ 2). เพื่อวัดทักษะชีวิตของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการดำเนินการโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโดนอาว จำนวน 43 คน   กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 233 คน ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเชิงเดียว (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีการเปิดตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรของ Krejcie & Morgan ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 144  คน  และกลุ่มที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดนอาว จำนวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ได้แก่  แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบทและปัจจัยนำเข้าของโครงการ, แบบสอบถามฉบับที่ 2 - 3 ประเมินด้านกระบวนการของโครงการ และแบบสอบถาม 4-6 ประเมินด้านผลผลิต ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม  และแบบวัดทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  - 6 จำนวน 1 ฉบับ

  ผลการประเมิน  พบว่า

                        1.  ด้านบริบทของโครงการ  พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเรื่องทักษะชีวิตและนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก (  =  4.85)

                        2.  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ  พบว่า  ในด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารงาน มีความพอเพียง เหมาะสมกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก   (  =  4.34 )           

                        3.  ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ผู้ประเมินได้แยกการประเมินออกเป็น  2  ส่วน  ,uผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                              3.1. การประเมินคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ มีความเห็นในการประเมินในด้านขั้นตอนการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์โครงการและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก   (  =  4.43 ) 

                              3.2.การประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นในด้านขั้นตอนการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์โครงการและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก   (  =  4.32 ) 

                        4.  การประเมินผลผลิตของโครงการ ผู้ประเมินได้แยกการประเมินออกเป็น  3  ส่วน  มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                        4.1   การประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ มีความเห็นในภาพรวม ทุกรายการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก   (  =  4.45 )  เมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายด้าน สามารถเรียงลำดับความเห็นจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านบริบทและ ด้านปัจจัยนำเข้า  

                        4.2  การประเมินโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  ทุกรายการอยู่ในระดับมาก   (  =  4.33 )

                        4.3  ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโดนอาว มีความเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (  =  4.52  )

                        5.  การวัดทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโดนอาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4    พบว่า มีทักษะชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.40 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับรายการที่มีความเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น (  =  4.49 ), องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด(มีภูมิคุ้มกัน) (  =  4.47 ),องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น(พอประมาณ) (  =  4.44) และ องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(มีเหตุผล) (  =  4.22)