Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 21:23 น.
 
 
   
โพสโดย : yuhoo วันที่ : 26 ธ.ค. 2555 เวลา : 13:09 น.

รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายปรียา พ้นภัย
ปีการศึกษา 2554

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดลองใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 95 คน จัดเป็นหมู่ได้ 12 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน จัดเป็นกองได้ 2 กอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 หมู่ หมู่ละ 8 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ จำนวน 12 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ สถิติวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม และการทดสอบค่า t ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ B-Index พัฒนาโดย สาคร แสงผึ้ง และโปรแกรมสถิติวิจัยในชั้นเรียน สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 83.02/82.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ หลังการใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01