Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 10:06 น.
 
 
   
โพสโดย : kunkru1 วันที่ : 22 ธ.ค. 2555 เวลา : 16:57 น.

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิฃาสุขศึกษา ม.1

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21102) 

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ 

ผู้รายงาน              นางพรพิมล  ทิพนนท์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

                                โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40

ปีที่รายงาน           2555

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ  โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ  ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ 

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40  จำนวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน 40  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน 

วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ  จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ 

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test (Dependent  Samples)

                ผลการศึกษา  พบว่า

                1.  เอกสารประกอบการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.21/82.92  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสุขศึกษา (พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.86  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.85  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17  

 

                3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  วิชาสุขศึกษา

(พ 21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง  ใส่ใจสุขภาพ  อยู่ในระดับมาก (= 4.11  ,  S.D. = 0.27)