Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 15:17 น.
 
 
   
โพสโดย : นางณัฏฐนันท์ นนท์ตุลา วันที่ : 14 ธ.ค. 2555 เวลา : 23:06 น.

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน ควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2553–2554

ชื่อผลงาน             :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

   ควนโดนวิทยา  ปีการศึกษา 2553 – 2554                                

ผู้รายงาน               :  นางณัฏฐนันท์    นนท์ตุลา

                                   ครู  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน            :  ปีการศึกษา 2553 – 2554

 

บทสรุป

 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2553-2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา  2553-2554  พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  ปีการศึกษา 2553-2554 การมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และความพึงพอใจของ นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  ปีการศึกษา  2553-2554  โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน         ปีการศึกษา 2553  จำนวน 243 คน  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  217 คน กลุ่มตัวอย่าง ครู  ปีการศึกษา  2553 และปีการศึกษา 2554 จำนวน  32  คน  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553 จำนวน  243  คน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  217  คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2553 และ 2554  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามที่มีค่าประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน 7  ฉบับ  มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ  ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง  0.86 - 0.91

 

ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนควนโดนวิทยา  ปีการศึกษา 2553 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวม ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.76)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด และรองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  = 3.67, S.D. = 0.85)  ปีการศึกษา  2554  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน  พบว่า  ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59, S.D. = 0.52)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด  ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และรองลงมาก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.76)   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

ควนโดนวิทยา  ปีการศึกษา  2553  ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก          (  = 4.00,  S.D. = 0.82)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ปีการศึกษา 2554  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.59, S.D. = 0.52)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 

โรงเรียนควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2553 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน  พบว่า  ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.16, S.D. = 0.77)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา คือ นักเรียน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 0.78)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 3.86, S.D. = 0.81) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน  ปีการศึกษา 2554  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน  พบว่า  ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.57)  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา คือ  นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก  (  = 4.46, S.D. = 0.68)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก  (  = 4.15, S.D. = 0.78)  มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมต่ำสุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

                4. การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

ควนโดนวิทยา ปีการศึกษา 2553-2554  จำแนกตามตัวชี้วัด  พบว่า ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 ตัวชี้วัดที่ประเมิน  ค่าน้ำหนัก  60%  เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด  พบว่า  ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  ค่าน้ำหนัก  15%  ได้คะแนน  15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา  ค่าน้ำหนัก  15%  ได้คะแนน  15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ค่าน้ำหนัก 15% ได้คะแนน 15