Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 8:02 น.
 
 
   
โพสโดย : knkpray วันที่ : 29 พ.ย. 2555 เวลา : 4:31 น.

ายงานการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ

ชื่อเรื่อง                        รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ 

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางอัชรายุ  ชูชะกา

สถานศึกษา                โรงเรียนบ้านเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

สังกัด                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2

ปีที่พิมพ์                      ปี  พ.ศ. 2555

 บทคัดย่อ

 

                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอนนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจในสิ่งที่เรียน  ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวแบบสำหรับการเรียนรู้กระบวนการ  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นสื่อการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ควรนำมาใช้   ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องจากเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียนสำเร็จรูปขึ้น  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554  จำนวน  27  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  ระหว่าง  0.36  ถึง  0.80  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)  ตั้งแต่  0.26  ถึง  0.67  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติทดสอบที   t – test  (Dependent  Samples)                   

                 ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.91 / 81.98  ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80 / 80  ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.66  แสดงว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                    โดยสรุป  การสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ     ตามเกณฑ์  ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น