Log in | วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 | 6:25 น.
 
 
   
โพสโดย : เสาวณิต ทัพโยธา วันที่ : 12 พ.ย. 2555 เวลา : 8:48 น.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา            นางเสาวณิต  ทัพโยธา

โรงเรียน          ผดุงนารี

ปีที่ศึกษา         2554

 

บทคัดย่อ

 

          การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ปัญหา และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่ม เป็นห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett) เท่ากับ 0.82 และ 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 15 ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.69 ถึง 0.85 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent) ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

     แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.54/75.83 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5193 

     เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05

     นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

           สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป