Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 5:25 น.
 
 
   
โพสโดย : บ้านหนองฮูฝอยลม วันที่ : 21 ต.ค. 2555 เวลา : 6:31 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ป.6

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                                ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชื่อผู้รายงาน               กาญจนา    สารณีย์    ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง                    ครูชำนาญการ

 บทคัดย่อ

                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                   กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  23  คน  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม   อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)   

                   เครื่องมือที่ใช้มี   3  ชนิด   ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  15  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  15  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.33 – 0.67    ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .94    แบบวัดความพึงพอใจ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .86  

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent   Samples)

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

                   1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ   85.33/83.62 

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

          3.  ความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในภาพรวมของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด