Log in | วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 | 17:23 น.
 
 
   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 16 ต.ค. 2555 เวลา : 8:18 น.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา                  นางวิมล   วงศ์ภักดี  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา               2552

 

บทคัดย่อ

 

                      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4)  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์    โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  265  คน  รวม  5  ห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2552   จำนวน  40 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   (1)  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  (3)  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) และการทดสอบค่าที  ผลการศึกษาพบว่า

                      1.  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 83.84/ 85.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

                      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      3.  ดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.6820  หมายความว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ  68.20

                      4.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดี ( = 4.34,  S.D. = 0.52)

 
ตอบโดย : Azzhae
วันที่ : 21 พ.ย. 2555
เวลา : 14:09 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณค่ะ