Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 9:07 น.
 
 
   
โพสโดย : nares วันที่ : 19 ก.ย. 2555 เวลา : 0:54 น.

การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นายนเรศ  นาจำเริญ
                 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม  อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่ศึกษา      2554 

บทคัดย่อ

                การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง แสงและการมองเห็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น  ระยะเวลาทำการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่  16 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ  t – test (Dependent Sample)
            ผลการศึกษา  พบว่า
            1. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ E1/E2   เท่ากับ 86.41/85.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.70  ซึ่งถือว่าเป็นชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ
            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
            3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมาก 

 
ตอบโดย : benz182
วันที่ : 7 พ.ย. 2555
เวลา : 11:39 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณมากมากครับ

 
ตอบโดย : rangsan
วันที่ : 29 พ.ย. 2555
เวลา : 13:37 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณมากๆครับ