Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 17:38 น.
 
 
   
โพสโดย : supaporn panusri วันที่ : 19 ส.ค. 2555 เวลา : 13:31 น.

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้คิดวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้คิดวิเคราะห์

ชื่อผู้วิจัย     นางสุภาภรณ์  ภานุศรี

ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

                การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีจุดประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการอ่าน  3) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน  4) เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ภายหลังการสอน  5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน     จับใจความโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ภายหลังการสอน

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขั้นผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 80/80 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แบบประเมินทักษะการอ่าน    จับใจความ  แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (T-test)

ผลการวิจัย

                1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

                2.การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความก่อนและหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

                3.คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านจับใจความโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 

                4.คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 

                5.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ ดีมาก

 
ตอบโดย : kung_bk
วันที่ : 5 พ.ย. 2555
เวลา : 8:32 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณคะ^^