Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 23:25 น.
 
 
   
โพสโดย : พิสมัย ไชยเชียงพิณ วันที่ : 19 ส.ค. 2555 เวลา : 10:48 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ22101) ชั้นมัธยมศึ

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun

ผู้ศึกษา                     นางพิสมัย   ไชยเชียงพิณ 

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียน          โรงเรียนบ้านโคกลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 

ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2555

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  29  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  1  ห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านโคกลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มี  4  ชนิด  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  จำนวน  6  เรื่อง  เรื่องละ  1  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  6  แผน  แผนละ  3  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  1  ชุด  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r)  อยู่ระหว่าง  0.30  ถึง  0.80  ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ  0.77  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  จำนวน  15  ข้อ  ซึ่งสร้างขึ้น โดยใช้มาตราส่วน  ประมาณค่า  5  ระดับ  แบบลิเคอร์ท  คือ  มีความพึงพอใจมากที่สุด  มีความพึงพอใจมาก  มีความพึงพอใจปานกลาง  มีความพึงพอใจน้อย  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า  t-test  (Dependent)  ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ            (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.88/83.91                        สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  เท่ากับ  0.7286     ซึ่งหมายความว่า  มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  ร้อยละ  72.86 

3.  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  พึงพอใจมากที่สุด 

โดยสรุปแล้วแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ     (อ22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด  Grammar for Fun  มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมอย่างยิ่ง  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้น  มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมี   เจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 
ตอบโดย : bancream
วันที่ : 11 ธ.ค. 2555
เวลา : 19:00 น.
คำตอบที่ 1

การเรียนต่ออังกฤษและ สอบชิงทุนการศึกษา ปัจจุบันข้อสอบนิยมวัดผลโดยการใช้การเขียนเพราะการเขียนสะท้อนให้เห็นถึง ความคิด มุมมอง รวมถึงระดับภาษา มหาลัยมีทุนส่งเสริมและช่วยลดเงินศึกษาเพื่อให้กับคนที่ต้องการจะเรียนต่อ เปิดอ้าในทางแง่มุมเป็นเหตุให้นิสิตนักศึกษาพบกับความมั่นใจ เราเป็นผู้วางแผนการเรียนต่อประเทศอังกฤษ และช่วยเหลือในการติดต่อสถาบันการศึกษาทุกแห่งในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ อย่างยิ่งโรงเรียนมัธยม การเรียนต่ออังกฤษมีข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการได้ส่วนลดสำหรับนักเรียน คุณสามารถใช้ชีวิตโดยจ่ายค่ากินอยู่ไม่แพงในสหราชอาณาจักร นักเรียนคนใดที่มีความสนใจและมีแพลนว่าจะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษไม่ควรพลาด โปรโมชั่นในครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด นักศึกษาเตรียมพร้อมกับการเข้าเรียนต่อ สำหรับระยะเวลาการเรียนขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา แต่ละคน นักเรียนที่เข้ามาเรียนต่อประเทศอังกฤษ นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังจะได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมที่พิเศษ หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการที่ได้ไปเรียนต่ออังกฤษ ภายใต้คำแนะนำและติดตามผลอย่างใกล้ชิดของพี่ ๆ อย่างมากมาย การเลือกอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางการเรียนต่ออังกฤษ ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่และมีหลายสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาก่อนจะ ตัดสินใจแน่นอน นอกจากนั้น University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการเรียนต่อประเทศอังกฤษที่นี่อีกด้วย