Log in | วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2558 | 9:55 น.
 
 
   
โพสโดย : kroorin วันที่ : 1 มิ.ย. 2555 เวลา : 14:43 น.

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Macromedia

ชื่อเรื่อง  : รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม  Macromedia  Authorware หน่วยที่ 2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ชื่อผู้รายงาน     :  นายชรินทร์   สืบเพ็ง

 

ปีการศึกษาที่ศึกษาค้นคว้า  : 2553-2554

 

 

                                                                                บทคัดย่อ

 

 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   หน่วยที่  2  เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์  และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โปรแกรม   Macromedia Authorware   เป็นบทเรียนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  สามารถนำเนื้อหาในส่วนที่ต้องการรายละเอียดมาทำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

 

                        การรายงานค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  คือ  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หน่วยที่ 2  เรื่อง   การทำงานของคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80   2)   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Macromedia  Authorware  หน่วยที่ 2   เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1      ก่อนและหลังการทดลอง ( หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงเป็นชั้นเรียน ( Purposive Sampling )

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย  1)  บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม   Macromedia Authorware   หน่วยที่  2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์  2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม  Macromedia  Authorware     หน่วยที่  2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์   ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  สถิติ  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                    อุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้น     มีดังนี้  คือ    บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Macromedia Authorware    หน่วยที่    2  เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์  จำนวน  7   เรื่อง    คือ

 

                                เรื่องที่ 1  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

                                เรื่องที่ 2  หน่วยรับข้อมูล

 

                                เรื่องที่ 3  หน่วยประมวลผลกลาง

 

                                เรื่องที่ 4  หน่วยความจำหลัก

 

                                เรื่องที่ 5  หน่วยแสดงผล

 

                                เรื่องที่ 6  หน่วยความจำรอง
                          
เรื่องที่ 7 วิดิทัศน์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์
                                          และการทำงานของคอมพิวเตอร์
                             

 

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

 

                1. บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โปรแกรม Macromedia Authorware   หน่วยที่  2     เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมัคลาภิเษก 
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ  
80.07  /  88.67   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

                2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยใช้บทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Macromedia  Authorware   หน่วยที่  2     เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1   เท่ากับ  0.70  หรือคิดเป็นร้อยละ   70    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   .05