Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 22:09 น.
 
 
   
โพสโดย : ฑิตยวรรณ์ วันที่ : 12 พ.ค. 2555 เวลา : 13:44 น.

รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

                          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPPModel) ) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 51 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6  จำนวน 280 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 3 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ และแบบบันทึกการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

                                ผลการประเมิน พบว่า

                                                1.  การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักการศึกษา นโยบายของกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักการศึกษา นโยบายของกรุงเทพมหานคร

                                2.  การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่พบว่าปัจจัยเบื้องต้นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เนื่องจากครูในโรงเรียนให้ความสำคัญกับโครงการจึงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยดี และงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับบริจาคจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน จึงทำให้มีทุนเพียงพอที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน

                                3.  การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และขั้นการปรับปรุง/พัฒนา (Act) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4ขั้น ซึ่งผ่านเกณฑ์

การประเมิน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอาหารกลางวันได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนเนื่องจากโครงการอาหารกลางวันได้จัดทำคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานชัดเจน ซึ่งครูสามารถตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานได้ นอกจากนี้ผู้บริหารให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

                                4.  การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้านสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร และด้านการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนเพชรถนอม พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง การไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร และสุขภาพฟันของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร และฟันไม่ผุ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยมีระดับคุณภาพดีมากทุกตัวชี้วัด และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีต่อไป