Log in | วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 | 17:26 น.
 
 
   
โพสโดย : pharaoh วันที่ : 9 พ.ค. 2555 เวลา : 21:15 น.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการ
      ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4   

ผู้วิจัย                นายไชยา  รัตนวงศ์

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
                        อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 

ปีที่พิมพ์                2555 

 

บทคัดย่อ 

 

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาการศึกษาม่วงสว่าง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  3  จำนวน  262  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 
2554 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3  จำนวน  21  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1)   แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 8  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 18  แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวนข้อสอบ 30  ข้อ  ที่มีค่าความยาก  0.27 - 0.73  ค่าอำนาจจำแนก  0.31 - 0.73  และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  0.40 ถึง 0.76  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Sample)

      ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

        1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  (E1/E2) เท่ากับ  89.78/84.44  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
       
2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4  มีค่าเท่ากับ  0.7012 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน  0.7012  หรือคิดเป็นร้อยละ  70.12 
       
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05
        4. นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่
4  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74   

     โดยสรุป แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ