Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 21:24 น.
 
 
   
โพสโดย : เยาวลักษณ์ เชาวลิต วันที่ : 1 พ.ค. 2555 เวลา : 9:35 น.

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงรียนวัดบึงทองหลาง

บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

                                                         วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)

ผู้ประเมิน                             นางสาวศิริวรรณ  ทั่งสุวรรณ

                                         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

    (พิทักษ์วิทยาคาร)  สำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา                           2553

                      การประเมินโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทำการประเมินโครงการใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบทของโครงการ โดยประเมินเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยประเมินเกี่ยวกับ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ  ความพร้อมของอาคารสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณ และความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงาน 3) ด้านกระบวนการของโครงการ โดยประเมินเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ครู และการนิเทศติดตามโครงการ  และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ โดยประเมินเกี่ยวกับปริมาณของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนของครู  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการประเมินในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 650 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารและครูจำนวน  94  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 278 คน  และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 278 คน เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)   ประจำปีการศึกษา  2553 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและ ด้านปัจจัยนำเข้า ซึ่งผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัดสรุปได้ ดังนี้

                   1. ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ รองลงมาคือความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมาก

                   2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ มีเพียงพอคิดเป็นร้อยละ  90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของครูเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับตัวชี้วัดการนิเทศติดตามโครงการ และการมีส่วนร่วมของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                   4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 96.82 ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู ในการจัดการเรียนการสอน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็น  ร้อยละ 81.35 และ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และความพึงพอใจของครู