Log in | วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 | 2:16 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 2 เม.ย. 2560 เวลา : 16:38 น.

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรีย

ชื่อเรื่อง        แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้ The Pride of

                   Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน   บุษบา  ไพสิฐสิริรักษา

ปีการศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้ทำการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun E1 และ E2          เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบโดยค่า t (t-test) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

สรุปผลการศึกษา

          1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.11/85.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       ที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ The Pride of Lamphun กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61