Log in | วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562 | 19:49 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : บ้านเตาบ่า วันที่ : 25 มี.ค. 2560 เวลา : 0:04 น.

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ชื่อเรื่อง           โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผู้ศึกษา           นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร

สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ปีการศึกษา       2558

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ (2) ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 667 คน ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย

              ผลการวิจัยพบว่า

              1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์ (analyze) และเรียนรู้ (learn) (2) ออกแบบ (design) สอน (teach) สังเกต (observe) และสะท้อนคิด (reflect)

              2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น

              3. ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) ประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) คุณภาพของโปรแกรม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด