Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 1:56 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 17 มี.ค. 2560 เวลา : 10:22 น.

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  2) แบบทด

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน

30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.25 ถึง 0.57 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  สูตรหาระสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน  /   และการทดสอบค่าที (t-test dependent sample) รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบ One group pretest-posttest design

ผลการวิจัยปรากฏว่า

          1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo

Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 73.11/71.78  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 70/70

          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยหลังเรียนนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการ

อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Bang Bo Pla Salid  ตามวีธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก