Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 8:28 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : เบื่องหลังความสำเร็จ วันที่ : 20 ก.พ. 2560 เวลา : 13:51 น.

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL เ

ชื่อผลงาน :           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือ     กันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

                          ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ – นามสกุล :      จันทรจิรา  เพ็ชรทองช่วย

ปีที่วิจัย :              2557

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL และ 4) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 34 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย     1)แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการสำหรับนักเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ผู้บริหารสถานศึกษา      2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายงานผลข้อมูลโดยการบรรยายสรุปเป็นความเรียง  พรรณนาความ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัย พบว่า

          1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ร่วมกับเทคนิค KWDL

          2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

          3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสื่อสารและการร่วมมือกันเรียนรู้ ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารทศนิยม อยู่ในระดับมาก