Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:12 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ฐิตาภรณ์ ประชุม วันที่ : 19 ก.พ. 2560 เวลา : 23:38 น.

ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI

 

ชื่อเรื่อง          :  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน                       ร่วมกับ                        แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา     :   นางฐิตาภรณ์  ประชุม

ปีการศึกษา    :  2558

                    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด  การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 การศึกษาเป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังทดลอง (The single group, pretest – posttest  design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558  จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีเลือก (Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 และแบบสอบถาม                       ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ                     (E1/ E2) และการทดสอบค่าที

            ผลการศึกษา พบว่า (1) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แผน                          การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียน                       สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกา