Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 0:32 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : เบื่องหลังความสำเร็จ วันที่ : 17 ก.พ. 2560 เวลา : 10:46 น.

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดท

ชื่อผลงาน :           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้

                        ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนา

                        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

                        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

ชื่อ – นามสกุล :      จันทรจิรา  เพ็ชรทองช่วย

ปีที่วิจัย :              2558

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย    บูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  2) ศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดย 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน     2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test dependent samples)

          ผลการวิจัย พบว่า

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแสดงความคิดเห็นจากประเด็นปัญหา 2) การขยายความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 3) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด 4) การหาข้อสรุปและสะท้อนความคิด
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบที่จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีดังนี้

2.1            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน  อย่าง   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2            ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3            นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด